57215_edited_edited_edited.jpg

ตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการได้มีประกาศวิทยาลัยสหวิทยากร เรื่อง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 นั้นวิทยาลัยสหวิทยาการ จึงแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามประกาศและกฎระเบียบวิทยาลัยสหวิทยาการ ตลอดจนนโยบายและข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยาการ

ที่ 129/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนายการศูนย์เฉพาะทางสหวิทยาการด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563