บุคลากร

หัวหน้าศูนย์วิจัย

126906268_1256696424696663_5587702677495

ชื่อ-สกุล ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ความเชี่ยวชาญ

- รัฐสวัสดิการเปรียบเทียบ

- เศรษฐศาสตร์การเมือง

- ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม

สังกัด วิทยาลัยสหวิทยาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ 
เบอร์โทร 0803034979

Email sastarum@gmail.com

สมาชิกศูนย์วิจัย

%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%

1) ชื่อ-สกุล พนมกร โยทะสอน 
ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง 
สังกัด วิทยาลัยสหวิทยาการ

ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร -

Email -

134471149_425371128515158_58759207418597

2) ชื่อ-สกุล เคท ครั้งพิบูลย์ 
ความเชี่ยวชาญ 
- เพศ เพศสถานะ เพศวิถี
- การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
- การสนับสนุนนโยบาย
- บริการสังคมและสวัสดิการสังคม
- องค์การพัฒนาเอกชน/องค์กรภาคประชาสังคม
สังกัด คณะสังคมสงเคราะห์
ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร -

Email -

134406414_2820937041508585_1997146872099

3) ชื่อ-สกุล เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ความเชี่ยวชาญ

- บวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม

- การเมืองเปรียบเทียบและการเมืองไทยสมัยใหม่
สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง อาจารย์
เบอร์โทร 0891212870

Email ekkapollanut@gmail.com

เจ้าหน้าที่ศูนย์

1) ชื่อ-สกุล ยามารุดดิน ทรงศิริ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
เบอร์โทร  0980104574

Email Yamaruddin.song@gmail.com

%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8

2) ชื่อ-สกุล ณปกรณ์ ภูธรรมะ 

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบ
เบอร์โทร 
0945301548

Email Napakorn.1899@gmail.com

3) ชื่อ-สกุล คณิตพัฒน์ ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
เบอร์โทร 0926632259

Email Kanitpatp@hotmail.com