คำสั่งวิทยาลัยสหวิทยากา

ที่ 129/2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย?วิจัยเฉพาะทางด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา

    ตามที่วิทยาลัยสหวิทยาการได้มีประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางสหวิทยาการด้านรัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกาา ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 นั้นวิทยาลัยสหวิทยาการ จึงแต่งตั้ง

รองศาสตร์ ดร..ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดสัมฤทธิ์ผลตามประกาศและกฎระเบียบวิทยาลัยสหวิทยาการ ตลอดจนนโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563